1
Všeobecné podmínky, dále jen VOP:
2.3. Uživatel se zavazuje uhradit poskytovateli veškeré náklady, které poskytovatel na
připojení uživatele vynaložil. Náklady na připojení se uživatel zavazuje poskytovateli
uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu smlouvy již domluveným způsobem,
tedy v hotovosti nebo převodem na účet poskytovatele. Pro případ, že uživatel
nezaplatí poskytovateli náklady na připojení v plné výši ve stanovené lhůtě, se
smluvní strany dohodly, že poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit. Uživatel
se pro tento případ zavazuje umožnit poskytovateli odinstalovat již nainstalované
zařízení.
I. Definice pojmů
1.1 Službami elektronických komunikací se rozumí poskytování následujících
komunikačních služeb:
- veřejná pevná síť elektronických komunikací,
- ostatní hlasové služby,
2.4. Poskytovatel se zavazuje v případě plánovaných servisních zásahů na lince
datového spoje informovat uživatele elektronickou poštou o termínu takového
servisního zásahu nejméně 1 den před jejich realizací.
- služby přenosu dat a služby přístupu k síti internet
(dále společně jen jako „služba“).
1.2 Služba bude poskytována jako veřejně dostupná.
2.5. V případě neplánovaného přerušení datového spoje se poskytovatel zavazuje dle
situace a možností zajistit odstranění tohoto přerušení v co nejkratším možném
termínu.
1.4 Technickým zařízením pro příjem internetu (technické zařízení) se rozumí
zejména směrovač (router), bezdrátový přístupový bod / wireless access point,
WiFi přijímač, externí přijímací WiFi anténa a další zařízení umožňující příjem
internetu a jsou nezbytné pro zajištění přístupu uživatele k síti internet.
2.6. Uživatel se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným třetím osobám,
které pro poskytovatele zajišťují provedení činností dle předmětu této smlouvy, přístup
do všech prostor potřebných pro připojení, instalaci nebo odinstalování zařízení a
případně měření, to vše pro účely realizace předmětu této smlouvy.
1.5 Koncové technické zařízení (KTZ) se rozumí zejména osobní počítač, přenosný
počítač (notebook, netbook) a další zařízení umožňující přístup uživatele k síti
internet (tablet, smartbook, touchbook, ultrabook, Ultra-Mobile PC / UMPC,
Mobile Internet Device / MID apod.).
2.7. Uživatel se zavazuje, že získané připojení ani služby s ním spojené nebude
poskytovat dalším osobám či subjektům neuvedeným v této smlouvě či smlouvách
souvisejících.
1.6 Poskytovatelem se rozumí obchodní společnost GeneralNet, spol. s r.o.
1.7 Uživatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, které poskytovatel poskytuje
službu na základě smlouvy. Uživatelem je právnická osoba nebo fyzická osoba.
V případě, že se uživatel dopustí porušení této povinnosti, je poskytovatel oprávněn od
této smlouvy odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení
uživateli.
1.8 Poskytovatel a uživatel jsou též společně označováni jako „smluvní strany“ nebo
každý samostatně jako „smluvní strana“.
2.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřipojit uživatele, jehož zařízení není
kompatibilní se zařízením poskytovatele.
1.9 Zákaznickou zónou se rozumí elektronické rozhraní poskytovatele, v němž je
každému uživateli zřízen zvláštní účet na základě uživatelského jména a hesla,
které slouží zejména pro vzájemnou komunikaci poskytovatele a uživatele,
informování uživatele o plánovaných nebo jiných omezeních dostupnosti
poskytované služby, uveřejňování vyúčtování ceny za službu a technických
údajů o poskytované služby apod.
2.9. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo nepřipojit uživatele, pokud se v průběhu
instalace zařízení u uživatele, prokáže, že místní podmínky neumožňují budoucí
bezchybný provoz zařízení.
3. INSTALACE A PROVOZ PEVNÉHO DATOVÉHO SPOJE
1.10 Kontaktními údaji se rozumí poštovní adresa jako adresa bydliště, sídla nebo
místa podnikání, případně jako adresa pro doručování, e-mailová adresa
poskytovatele a uživatele, telefonní číslo poskytovatele a uživatele uvedené v
záhlaví smlouvy.
3.1. Smluvní strany se dohodly, že pevný datový spoj bude zřízen prostřednictvím
technických prostředků poskytovatele (přístupový bod sítě) a uživatele (koncové
síťové zařízení typu LAN nebo W-LAN s příslušenstvím umístěném u uživatele).
1.11 Pro účely těchto VOP se použitím písemné formy rozumí zaslání písemného
právního jednání prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu druhé
smluvní strany uvedené jako její kontaktní údaj. Za komunikaci jiným
dohodnutým způsobem považují obě smluvní strany zasílání elektronických
textových zpráv prostřednictvím elektronické pošty formou e-mailu, a to tak, že:
3.2. Parametry spoje: datový spoj pomocí bezdrátového zařízení
3.3. Provoz datového spoje bude nepřetržitý, časově neomezený.
3.4. Po instalaci připojení uživatele bude poskytovatelem vyhotovena smlouva a to ve
dvou stejnopisech, z nichž po jednom připadne každé smluvní straně. Tímto podpisem
stvrzují obě strany funkčnost spojení klientského zařízení se sítí Internet.
1.11.1 Poskytovatel bude zasílat veškerou e-mailovou korespondenci uživateli
na jeho kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, a to z
jakékoli emailové schránky vedené pod doménou generalnet.cz
nebo zveřejněním zprávy v zákaznické zóně.
3.5. V případě sepsání smlouvy na dobu neurčitou s minimálním trváním zůstává
příjímací zařízení W-LAN majetkem poskytovatele.
3.6. V případě sepsání smlouvy na dobu neurčitou je po zaplacení instalačního
poplatku příjímací zařízení W-LAN majetkem uživatele. Výše tohoto poplatku je
uvedena v ceníku.
1.11.2 Uživatel bude zasílat poskytovateli veškerou e-mailovou korespondenci
ze své e-mailové adresy uvedené jako kontaktní na e-mailovou
adresu poskytovatele uvedenou jako kontaktní, a to tak, že zprávy
technického charakteru výhradně na e-mailovou adresu:
info@generalnet.cz
4. SPECIFIKACE DATOVÝCH SLUŽEB
4.1. Uživateli bude poskytnuto připojení do Internetu o kapacitě (šířce pásma), která
bude odpovídat typu objednané služby. 1.11.3 Jakákoliv písemnost odeslána ve smyslu ustanovení tohoto článku se
považuje v případě pochybností za doručenou: 4.2. Jakékoliv případné další služby, které poskytovatel nabízí, budou uživateli
poskytovány na základě jeho objednávky. O poskytnutí těchto dalších služeb bude
mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, jehož
předmětem bude i stanovení poplatků za jejich poskytnutí.
1.11.3.1 3. pracovním dnem po odeslání
písemnosti, jde-li o písemné právní
jednání odesílané držitelem
poštovní licence na adresu v České
republice,
Parametry poskytované služby
1.11.3.2 15. pracovním dnem po odeslání
písemnosti, jde-li o písemné právní
jednání odesílané držitelem
poštovní licence na adresu mimo
území České republiky,
Tarif
Maximální
rychlost
Download/upload
Inzerovaná
rychlost
Download/upload
Běžně dostupná
rychlost
Download/upload
Minimální
rychlost
Download/upload
1.11.3.3 okamžikem odeslání písemnosti, jde-li o
elektronické právní jednání
odesílané prostřednictvím
elektronické pošty v pracovní den
nejpozději do 15:00 hodin,
i200 UBNT
6/3Mbit/s
6/3Mbit/s
5/2Mbit/s
2/1Mbit/s
i300 UBNT
14/8Mbit/s
14/8Mbit/s
11/5Mbit/s
7/4Mbit/s
I360 UBNT
20/14Mbit/s
20/14Mbit/s
16/10Mbit/s
10/6Mbit/s
i480 UBNT
25/20Mbit/s
25/20Mbit/s
18/16/Mbit/s
12/10Mbit/s
1.11.3.4 nejbližší pracovní den v 8:00 hodin po
odeslání písemnosti, jde-li o
elektronické právní jednání
odesílané prostřednictvím
elektronické pošty v pracovní den
po 15:00 hodin nebo v den
pracovního klidu,
i600 UBNT
30/22Mbit/s
30/22Mbit/s
22/15Mbit/s
15/10Mbit/s
i200 AC
6/3Mbit/s
6/3Mbit/s
5/2Mbit/s
2/1Mbit/s
i300 AC
20/10Mbit/s
20/10Mbit/s
15/8Mbit/s
10/5Mbit/s
i360 AC
30/15Mbit/s
30/15Mbit/s
25/11Mbit/s
15/8Mbit/s
i400 AC
40/20Mbit/s
40/20Mbit/s
32/15Mbit/s
20/10Mbit/s
i500 AC
50/25Mbit/s
50/25Mbit/s
40/20Mbit/s
25/13Mbit/s
1.11.4 Není-li v těchto PPS nebo ve smlouvě výslovně uvedeno, že určité
právní jednání má být činěno výlučně písemnou formou, budou
mezi sebou smluvní strany komunikovat jiným dohodnutým
způsobem.
i200 LAN
10/10Mbit/s
10/10Mbit/s
6/6Mbit/s
4/4Mbit/s
i300 LAN
50/50Mbit/s
50/50Mbit/s
40/40Mbit/s
20/20Mbit/s
i400 LAN
100/100Mbit/s
100/100Mbit/s
70/70Mbit/s
40/40Mbit/s
1.12 Při jakékoli komunikaci uživatele s poskytovatelem v případech vymezených
těmito VOP je uživatel pro účely jeho identifikace vždy povinen uvést číslo
smlouvy; v případě neuvedení či nesprávného sdělení čísla smlouvy se na
uživatele hledí, jakoby komunikace s poskytovatelem neproběhla.
4.3 Rychlost může být ovlivněna aktuálním vytížením sítě, koncovým zařízením nebo
WiFi připojením prostřednictvím bezdrátového routeru, nebo souběžným využíváním
jiné služby elektronických komunikací, popřípadě obsah cílového požadavku
uživatele. Pro zjišťování výkonu služby je rozhodné měření mezi koncovým
telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní
vrstvě TCP/IP modelu. Měření kvality služby (rychlost připojení) probíhá na L4
vrstvě.
1.13 Smlouva se uzavírá buď na dobu neurčitou nebo na dobu neurčitou s
minimální stanovenou dobou platnosti.
1.1. Poskytování datových služeb spočívajících v umožnění přístupu uživatele do sítě
Internet.
1.2. Zajištění služeb dohledu nad koncovým síťovým zařízením typu LAN nebo
W-LAN, které bude umístěno u uživatele.
4.4.Minimální rychlost se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo
odesílání (upload) dat. Běžná rychlost je dostupná v 95% času během jednoho
kalendářního dne.
1.3. Zajištění systémové a technické podpory, konzultační a poradenské činnosti, která
bude přímo souviset s provozem stávajícího koncového zařízení uživatele a sítě
poskytovatele.
4.5.Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download)
nebo odesílání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles
výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti
odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně
dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.
2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
2.1. Poskytovatel umožní uživateli přístup do sítě Internet a zprovozní jeho připojení,
které mu předá a předvede jeho funkčnost.
4.6Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování a vkládání
dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně
dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod
2.2. O připojení uživatele k síti Internet bude mezi smluvními stranami sepsána tato
smlouva.
2
definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5
minutám v časovém úseku 90 minut.
7.5. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět pouze v případě, že:
- uživatel v jednom kalendářním roce opakovaně nezaplatil poskytovateli měsíční
paušální poplatek v plné výši 4.6.V případě velkých odchylek od běžně dostupné rychlosti stahování nebo nahrávání
dat, má účastník právo službu reklamovat. - uživatel závažně porušil ustanovení této smlouvy
- poskytovatel v dané obci ukončí poskytování služeb spojených s připojením, které
jsou předmětem této smlouvy
- poskytování připojení danému uživateli nebude nadále technicky možné, např. z
důvodu odstěhování uživatele, z důvodu stavebních úprav u uživatele nebo třetích
osob, apod.
5. SPECIFIKACE SERVISU ZAŘÍZENÍ A ODBORNÉ PODPORY
7.6. Tuto smlouvu lze též ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, jimi
vlastnoručně podepsanou, nebo odstoupením od smlouvy v případech stanovených
obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
5.1. Poskytovatel určí kontaktní osobu, která bude po předchozí dohodě s uživatelem
provádět případný servis zařízení a odbornou podporu. Případný kontakt na výše
uvedenou osobu bude k dispozici u poskytovatele.
5.2. Pro potřeby servisu zařízení je poskytovatel nebo jím určená třetí osoba oprávněna
přistupovat do sítě uživatele. Za tímto účelem uživatel umožní poskytovateli nebo jím
určené třetí osobě na vyžádání přístup do jeho datové sítě.
8. Ochrana údajů, důvěrnost komunikací a mlčenlivost
8.1 Poskytovatel prohlašuje, že technicky a organizačně zajišťuje v souladu s právními
předpisy a těmito VOP bezpečnost poskytované služby s ohledem na maximálně
možnou míru ochrany osobních údajů fyzických osob, ochranu provozních a
lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob při
poskytování této služby.
5.3. Uživatel, nebo jím určená kontaktní osoba, umožní poskytovateli nebo jím určené
kontaktní osobě, přístup do jeho objektů, místností a k zařízením v rozsahu nezbytném
pro poskytnutí servisu zařízení.
8.2 Uživatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s
podnikatelskou činností poskytovatele, o kterých se dozví v souvislosti se
smlouvou, a které mají charakter obchodního tajemství, jakož i o skutečnostech,
jejichž uveřejnění navenek by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout
obchodních zájmů nebo dobrého jména poskytovatele nebo jeho obchodních
partnerů a klientů a není oprávnění je bez souhlasu poskytovatele sdělovat třetím
stranám.
5.4. Odbornou podporu bude poskytovatel prostřednictvím jím určené osoby
poskytovat v obvyklé pracovní době, a to buď telefonicky, síťovými prostředky,
písemně nebo osobně.
5.5 Poskytovatel odpovídá pouze za vady, které vznikly porušením povinností
vyplývajících ze smlouvy a to pokud k takovému porušení došlo úmyslným jednáním,
nebo hrubou nedbalostí poskytovatele, jeho zaměstnance, nebo obchodního zástupce.
8.3 Obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tvoří konkurenčně významné,
určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné
skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém
zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.
5.6. Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk související s výpadkem internetu účastníka.
Poskytovatel dále neodpovídá za vady, které vznikly jako důsledek neoprávněného
zásahu účastníka do jakékoliv ze součástí přípojného místa. V takovém případě si
poskytovatel bude účtovat náhradu na odstranění závady v souladu s ceníkem.
5.7. V případě servisu koncového příjímacího zařízení W-LAN, které je majetkem
poskytovatele, nebo uživatele, si poskytovatel nebo jím určená osoba může naúčtovat
náhradu za odstranění závady v souladu s ceníkem.
8.4 Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o poskytovateli, které
vyplývají ze smlouvy nebo které se dozví v souvislosti s jejím plněním.
8.5 Důvěrnými informacemi jsou informace, které poskytovatel takto označil a které
poskytl při jednání o uzavření smlouvy nebo během trvání smlouvy, přičemž
uživatel je nesmí sdělovat třetím stranám a ani je použít v rozporu s jejich
účelem pro své potřeby.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENY ZA SLUŽBY
8.6 Poskytovatel je povinen zajišťovat bezpečnost a integritu své sítě.
6.1. Za datové služby poskytnuté podle článku 3 a 4 této smlouvy se uživatel zavazuje
hradit poskytovateli poplatek ve sjednané výši uvedený v předmětné smlouvě.
8.7 Poskytovatel neodpovídá za bezpečnost a integritu KTZ uživatele.
8.8 Uživatel bere na vědomí, že za porušení povinnosti poskytovatele dle tohoto
článku VOP se nepovažuje nakládání s údaji uživatele v souvislosti s plněním
zákonné povinnosti poskytovatele.
6.2. Pokud uživatel požaduje připojení více počítačů na téže adrese je nutná dohoda
s poskytovatelem.
6.3. Pokud požaduje uživatel připojit více počítačů na různých adresách je nutné
nejdříve provést dohodu s poskytovatelem, nebo jím určenou kontaktní osobou, která
posoudí, za jakých podmínek bude toto umožněno.
8.9 Povinnost smluvních stran zachovávat mlčenlivost a chránit důvěrnost obchodních
informací získaných v souvislosti se smlouvou trvá ve výše uvedeném rozsahu i
po skončení smlouvy.
6.4. Měsíční paušální poplatek se uživatel zavazuje zaplatit vždy do posledního
pracovního dne v kalendářním měsíci, za který poplatek platí, a to buď v hotovosti
nebo bezhotovostním převodem na účet poskytovatele. Písemnou fakturu poskytovatel
zašle pouze na požádání uživatele.
8.10 Obchodní informací se pro účely všeobecných podmínek rozumí informace
včetně (avšak nikoli výlučně) informací týkajících se financování,
marketingových plánů, obchodních příležitostí, zaměstnanců, výzkumných a
vývojových aktivit, know-how a apod.
6.5. V případě, že dojde k dlouhodobému přerušení poskytování datových služeb z
objektivních důvodů nebo z důvodů na straně poskytovatele, bude uživatel povinen
zaplatit poskytovateli měsíční paušální poplatek poměrně snížený o částku
odpovídající době, po kterou bude poskytování datových služeb přerušeno. O tuto
částku si musí každý uživatel zažádat nejpozději do 30 kalendářních dnů jinak nebude
tento přeplatek vyplacen.
8.11 Poskytovatel je povinen informovat uživatele o specifickém riziku porušení
bezpečnosti sítě ve vztahu k ochraně shora uvedených údajů, a pokud toto riziko
přesahuje rozsah jím přijímaných opatření, je povinen uživatele informovat i o
veškerých možnostech docílení nápravy, včetně souvisejících nákladů.
9. Zamezení, obnovení a ukončení poskytování služby
Za dlouhodobé přerušení poskytování datových služeb se pro účely této smlouvy
považuje jejich přerušení trvající nejméně 5 kalendářních dnů a déle, popřípadě i
více kratších přerušení, pokud jejich celková délka v jednom kalendářním měsíci
dosáhne výše uvedeného rozsahu.
9.1 Uživatel je srozuměn s tím, že poskytovatel je oprávněn dočasně zamezit aktivní
přístup ke službě poskytované na základě smlouvy v případě, že:
9.1.1 uživatel nezaplatil cenu za službu ve lhůtě její splatnosti a ve výši
uvedené v čl. 3.1 smlouvy a neučinil tak ani v dodatečné 10 denní lhůtě,
přestože byl na toto poskytovatelem jiným dohodnutým způsobem
upozorněn; zamezení aktivního přístupu ke službě nastane dnem
následujícím po uplynutí této dodatečné lhůty; v případě, že uživatel
zaplatí cenu za službu v této dodatečné lhůtě, bude mu poskytovatelem
aktivní přístup ke službě obnoven dnem následujícím po dni, ve kterém
mu bude doručeno oznámení banky o připsání dlužné platby ze strany
uživatele, a to za podmínek stanovených smlouvou a těmito VOP,
6.6. V případě, že uživatel nezaplatí měsíční paušální poplatek, nebo jiný dohodnutý
ve stanovené lhůtě, vyhrazuje si poskytovatel právo naúčtovat uživateli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a uživatel je povinen
tento úrok z prodlení zaplatit.
6.7. V případě nezaplacení paušálního poplatku si poskytovatel vyhrazuje právo
odpojit uživatele od sítě poskytovatele.
6.8. V paušálním poplatku není obsažena úhrada za odstraňování vad, které vznikly na
koncovém síťovém zařízení uživatele neodborným zásahem uživatele nebo jiné osoby.
9.1.2 z KTZ uživatele jsou rozesílány viry či SPAM zprávy nebo činěny
DDoS útoky na technická zařízení poskytovatele a třetích stran,
nerozhodno zda z vůle uživatele nebo v případě zneužití technického
zařízení uživatele třetí osobou.
6.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit výši měsíčního paušálního poplatku.
Každá změna výše paušálního poplatku však musí přiměřeně odpovídat změně
nákladů, které poskytovatel v souvislosti se zajištěním poskytování služeb dle této
smlouvy vynakládá. Poskytovatel se zavazuje oznámit uživateli změnu výše
paušálního poplatku nejméně jeden kalendářní měsíc předem formou oznámení na
internetových stránkách, elektronicky, telefonicky nebo osobně.
9.2 Uživatel bere na vědomí, že poskytoval je oprávněn dočasně zamezit aktivní
přístup ke službě i bez předchozího upozornění uživatele toliko na základě
vlastního zjištění poskytovatele. Poskytovatel je však povinen o skutečnosti
dočasného zamezení aktivního přístupu ke službě informovat uživatele, a to
jiným dohodnutým způsobem nebo telefonicky.
6.10. V případě zvýšení měsíčního paušálního poplatku je uživatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné vždy od prvního dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž bylo poskytovateli písemné odstoupení uživatele od
smlouvy doručeno.
9.3 Poskytovatel je pro případ obnovení aktivního přístupu ke službě oprávněn účtovat
uživateli znovupřipojovací poplatek.
9.4 Dočasné zamezení aktivního přístupu ke službě není důvodem pro poskytnutí
slevy z ceny za službu, a uživatel je tak povinen cenu za poskytnutí služby hradit
poskytovateli řádně a včas v souladu se smlouvou a těmito VOP.
7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
7.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními
stranami, příp. dnem přijetí platby za poskytnuté služby na účet poskytovatele.
K tomuto datu se poskytovatel zavazuje poskytovat služby uvedené ve smlouvě.
10. Dostupnost poskytovaných služeb
Za měsíc, ve kterém bude podepsána smlouva a ve kterém začne poskytování
vlastních služeb dle této smlouvy, se uživatel zavazuje zaplatit poměrnou část měsíční
paušální platby.
10.1 Poskytovatel je oprávněn omezit, příp. i přerušit poskytování služby na nezbytně
nutnou dobu při přestavbách technického zařízení, měření nebo při odstraňování
poruch a v době mimořádných opatření (dále společně jen jako „překážka
poskytování služby“).
7.2. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
7.3. Smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí. Výpověď této smlouvy nabývá platnosti
dnem doručení výpovědi poskytovateli. Výpovědní lhůta je 30 dnů. Smlouva bude
ukončena po vyrovnání všech závazků uživatele vůči poskytovateli. Zejména
uhrazením všech nedoplatků a umožnění poskytovateli, nebo jím pověřené osobě
demontovat zařízení pro příjem internetu W-LAN. Poskytovatel výslovně upozorňuje
uživatele/spotřebitele, že náklady spojené s vrácením technických zařízení pro příjem
internetu, která jsou ve vlastnictví poskytovatele, nese v celé výši uživatel/spotřebitel,
a tyto budou vypočteny jako součet hodinové sazby za práci technika a dopravného
dle ceníku poskytovatele platného ke dni provedení demontáže
10.2 Bude-li překážka poskytování služby plánovaná a iniciovaná poskytovatelem,
vyrozumí o ní poskytovatel uživatele předem uveřejněním informace na
internetových (webových) stránkách www..generalnet.cz, nebo v zákaznické
zóně alespoň 24 hodin před vznikem překážky poskytování služby. Překážka
poskytování služby nezbavuje uživatele povinnosti platit cenu za poskytovanou
službu v plné výši.
10.3 Překážky poskytování služby budou odstraněny tak, že servisní technik
poskytovatele sdělí uživateli telefonicky ve lhůtě nejpozději 1 pracovní den ode
dne oznámení o překážce poskytování služby způsob a lhůtu odstranění závady,
která nebude delší než 2 pracovní dny. Celkový termín pro odstranění překážky
poskytování služby tedy činí 3 pracovní dny. Oprava vysílačů a páteř
infrastruktury poskytovatele probíhá bezodkladně.
7.4.Uživatel musí umožnit demontáž již nainstalovaného přijímacího zařízení
nejpozději do 5-ti prac. dnů (v čase 8.00 - 16:00) po uplynutí výpovědní lhůty. V
případě že nedojde k dohodě na demontáži antény, vyhrazuje si poskytovatel nárok na
zaplacení plné ceny antény dle aktuální ceny v okamžiku odstoupení od smlouvy.
Vystavením faktury uživateli.
10.4 Poskytovatel je při odstraňování poruchy oprávněn ke vstupu do prostor, ve
3
kterých je umístěno W-LAN a KTZ uživatele, a to za přítomnosti uživatele nebo
osoby zmocněné uživatelem. Pokud uživatel nezajistí nutnou součinnost, nebo ji
zajistí v prodlení, jedná se o překážku na straně uživatele a doba pro odstraně
překážky poskytování služby dle čl. 10.3 VOP se přiměřeně prodlužuje, přičemž
tato překážka poskytování služby nemá vliv na povinnost uživatele platit cenu za
poskytování služby.
ochraně spotřebitele“).
11.7 Subjektem mimosoudního řešení sporu je dle ustanovení § 20e odst. b) zákona o
ochraně spotřebitele v oblasti elektronických komunikací Český
telekomunikační úřad (www.ctu.cz) a v ostatních oblastech, které neupravuje
zákon o elektronických komunikacích, Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
11.8 Uživatel může podat návrh na mimosoudní řešení sporu u subjektů uvedených v
článku 11.7 nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je
předmětem sporu, u poskytovatele.
10.5 Zjistí-li překážku poskytování služby uživatel, je o této povinen neprodleně
informovat poskytovatele telefonicky na linku Hot-Line. V opačném případě
bude na období od zjištění překážky poskytování služby uživatelem až po její
oznámení poskytovateli nahlíženo jako na období, kdy byla služba poskytována
řádně.
XII. Změna obchodních podmínek
12.1 Uživatel souhlasí se skutečností, že poskytovatel je oprávněn tyto VOP
jednostranně měnit.
10.6 Uživatel je povinen strpět omezení v rozsahu nezbytně nutném pro provedení
kontroly, údržby či oprav v rámci poskytování služby.
12.2 Informaci o změně VOP poskytovatel uveřejní nejméně 1 měsíc před nabytím
účinnosti změny v každé své provozovně a na internetových (webových)
stránkách poskytovatele www.generalnet.cz. Zároveň poskytovatel ve stejné
lhůtě o této změně informuje jiným dohodnutým způsobem uživatele.
10.7 Za přerušení poskytování služby se nepovažuje zejména (povolené přerušení):
10.7.1 přerušení poskytování služby způsobené výlučně
jednáním uživatele,
10.7.2 vyšší mocí, jíž se rozumí zejména jakékoli události
(překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle
na vůli poskytovatele nebo uživatele, mají mimořádnou
povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné,
nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle
smlouvy (např. požár, záplavy, epidemie, karanténní
opatření, výbuch, sesuvy půdy, občanské nepokoje,
teroristický útok, zemětřesení, válečný stav, apod.),
12.3 Vede-li změna VOP v části podstatných náležitostí smlouvy dle zákona o
elektronických komunikacích ke zhoršení postavení uživatele, je uživatel
oprávněn odstoupit od smlouvy k okamžiku nabytí účinnosti změny VOP, a to
bez jakékoli sankce, nebude-li s novými VOP uživatel souhlasit.
XIII. Poučení spotřebitele
13.1 Je-li uživatel spotřebitelem a byla-li tato smlouva uzavřena mimo obchodní
prostory poskytovatele nebo distančním způsobem, má uživatel/spotřebitel právo
odstoupit od této smlouvy i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
uzavření této smlouvy.
10.7.3 přerušení provozu způsobené umístěním překážky
bránící v šíření signálu radiokomunikační sítě;
10.7.4 výpadek v elektrické síti,
10.7.5 přechodná nedostupnost Hot-Line.
13.2 Uživatel/spotřebitel je povinen svého práva odstoupit od smlouvy využít
písemným právním jednáním odeslaným na adresu sídla poskytovatele.
10.8 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za škodu nebo
jinou újmu, která uživateli vznikne tím, že služba byla poskytnuta vadně nebo
nebyla poskytnuta vůbec. Uživateli vzniká pouze právo na slevu z ceny služby
po dobu jejího neposkytování nebo jejího vadného poskytování .
13.3 Odstoupí-li uživatel/spotřebitel od smlouvy, je povinen vrátit poskytovateli
technická zařízení pro příjem internetu, která jsou ve vlastnictví poskytovatele, a
to bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den odstoupení od smlouvy.
Uživatel/spotřebitel není oprávněn vrátit technická zařízení pro příjem internetu
poskytovateli prostřednictvím jakékoli třetí osoby ani osobně, nýbrž je mož
demontáž provedená poskytovatelem na adrese instalace. Poskytovatel výslovně
upozorňuje uživatele/spotřebitele, že náklady spojené s vrácením technických
zařízení pro příjem internetu, která jsou ve vlastnictví poskytovatele, nese v celé
výši uživatel/spotřebitel, a tyto budou vypočteny jako součet hodinové sazby za
práci technika a dopravného dle ceníku poskytovatele platného ke dni provedení
demontáže dostupného na internetových (webových) stránkách poskytovatele
www.generalnet.cz Uživatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou
součinnost za účelem provedení demontáže technického zařízení pro příjem
internetu v místě instalace.
11. Reklamace na poskytování služby a na vyúčtování cen
11.1 Reklamace za poskytování služby
11.1.1 Uživatel je oprávněn uplatnit u poskytovatele odpovědnost za
vady poskytnuté služby v případě, že služba není poskytnuta
vůbec nebo je poskytnuta v rozporu s těmito VOP či
smlouvou. Poskytovatel však odpovídá za tyto vady pouze v
rozsahu, který tyto VOP připouští.
11.1.2 Uživatel je oprávněn uplatnit vady písemně nebo jiným
dohodnutým způsobem na kontaktní e-mail poskytovatele
info@generalnet.cz a to podrobným popisem vytýkaných vad
včetně uvedení kompletních kontaktních údajů uživatele a čísla
smlouvy.
13.4 Uživatel/spotřebitel je v případě odstoupení od smlouvy zároveň povinen uhradit
poskytovateli poměrnou část ceny za službu poskytovanou do okamžiku
doručení odstoupení od smlouvy poskytovateli, a to v řádném termínu dle čl. 6.4
VOP.
11.1.3 Uplatnění vady na kvalitu poskytované služby je uživatel
povinen odeslat poskytovateli písemně nebo jiným
dohodnutým způsobem nejpozději ve lhůtě 2 měsíců od vzniku
vady, jinak nárok na uplatnění vady zaniká.
13.5 Odstoupí-li uživatel/spotřebitel od smlouvy, bere uživatel/spotřebitel na vědomí,
že mu nevzniká nárok na vrácení ceny za zřízení služby, byla-li tato
uživatelem/spotřebitelem uhrazena poskytovateli.
11.1.4 Poskytovatel je povinen reklamaci na poskytování služby
vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode
dne doručení reklamace. Pokud se strany nedohodnou jinak, je
poskytovatel povinen u reklamace na poskytování služby
odstranit technickou nebo provozní vadu, která brání řádnému
poskytování služby do 48 hodin. O takto provedené reklamaci
bude pořízen písemný protokol, tzv. protokol o neshodě,
podepsaný oběma smluvními stranami.
13.6 Na odstoupení od smlouvy uživatelem/spotřebitelem se použije přiměřeně čl. 7.4
VOP
14. Závěrečná ustanovení
14.1 Smluvní vztah poskytovatele a uživatele založený smlouvou se řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o
elektronických komunikacích.
11.1.5 Uplatnění reklamace uživatelem u poskytovatele nemá
odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit poskytovateli
vyúčtovanou cenu služby. Tuto cenu je uživatel povinen
uhradit ve lhůtě splatnosti.
14.6 Je-li uživatel osobou, která má sídlo, místo podnikání či bydliště na území jiného
státu, strany se dohodly, že se smlouva řídí platným a účinným právním řádem
České republiky a zároveň se zakládá pravomoc českých orgánů veřejné moci.
14.7 Tyto PPS nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení. Ve vztahu k uživatelům, s
nimiž poskytovatel uzavřel smlouvu přede dnem vyhlášení těchto PPS, nabývají
tyto PPS účinnosti dnem 1. 5. 2017.
11.2 Reklamace vyúčtované ceny
11.2.1 Uživatel je oprávněn doručit poskytovateli reklamaci
vyúčtování ceny písemně nebo jiným dohodnutým způsobem
na kontaktní e-mail poskytovatele platby@generalnet.cz a to
podrobným popisem vytýkaných vad vyúčtování včetně
uvedení kompletních kontaktních údajů uživatele a čísla
smlouvy.
Datum vyhlášení 1.1.2021
11.2.2 Reklamaci vyúčtované ceny je uživatel povinen odeslat
poskytovateli písemně nebo jiným dohodnutým způsobem
nejpozději ve lhůtě 2 měsíců od doručení vyúčtování, jinak
nárok na uplatnění reklamačních nároků zaniká.
Podpis uživatele:
11.2.3 Podání reklamace nemá odkladný účinek.
11.2.4 Podanou reklamaci vyřídí poskytovatel bez odkladu,
nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení reklamace.
11.2.5 V případě potvrzení oprávněnosti reklamace vyúčtované ceny
vystaví poskytovatel opravnou fakturu a neoprávněně
vyúčtovanou cenu vrátí uživateli ve lhůtě 30 dnů ode dne
vyřízení reklamace.
11.3 V případě zjištění, že vada uplatněná dle čl. 11.1 či 11.2 není způsobena
zaviněním poskytovatele, bere uživatel na vědomí, že je povinen uhradit
poskytovateli veškeré náklady s vyřízením této reklamace spojené, a to
nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího vyřízení.
11.4 V případě vady na technickém zařízení u uživatele, která jsou ve vlastnictví
uživatele nebo je má uživatel v bezplatném dočasném užívání od poskytovatele,
náleží na tyto uživateli bezplatný servis po dobu 2 let ode dne uzavření
smlouvy., kdy uhradí pouze náklady spojené s dopravou a v případě, že je chyba
na sousatvě různých zařízení určených k distribuci i za diagnostiku závady dle
ceníku.
11.5 V případě vady na technickém zařízení uživatele, která není ve vlastnictví
poskytovatele, není poskytovatel povinen tuto závadu opravit, a pakliže tak na
žádost uživatele učiní, je oprávněn vyúčtovat uživateli hodinovou sazbu za práci
technika a dopravné dle ceníku poskytovatele platného ke dni provedení servisní
služby dostupného na internetových (webových) stránkách poskytovatele
www.generalnet.cz
11.6 V případě, že nebude uživatel, který je spotřebitelem, se závěry vyřízení
reklamace ze strany poskytovatele souhlasit, může do jednoho roku od vyřízení
reklamace uplatnit proti vyřízení reklamace námitky u subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelského sporu, podle ustanovení § 20d z.č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o