Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování služeb internetového připojení

Název společnosti: GeneralNet spol. s r.o.
Sídlo: Boční 517, 783 72, Velký Týnec
IČO: 05779936
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 69300

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
GeneralNet spol. s r.o. Boční 517, 783 72, Velký Týnec, , 604708428 (dále je GeneralNet s.r.o.)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
GeneralNet spol. s r.o. Boční 517, 783 72, Velký Týnec, , 604708428

Vážená klientko, vážený kliente.
Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů naší společností.

 1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje.

  Správcem Vašich osobních údajů je GeneralNet spol. s r.o. Boční 517, 783 72, Velký Týnec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 69300

 2. Jaké údaje používáme:

  Používáme pouze osobní údaje, které jsou potřebné pro uzavření smluvního vztahu s Vámi a pro zajištění poskytování služeb z tohoto vztahu vyplývajících. Jedná se zejména o:

  Identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození.
  Kontaktní údaje: adresa, telefonní číslo, email
  Technické údaje: instalované zařízení a jeho nastavení (adresa umístění zařízení, typ zařízení, ip adresa)

 3. Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme
  1. Identifikační údaje a adresa – potřebujeme pro uzavření smlouvy s Vámi
  2. email – pomocí emailu jsme s Vámi v kontaktu:

   • komunikace touto formou je výhodná pro obě strany
   • zasílání faktur
   • jste v čas informováni o servisních zásazích v naší síti
   • můžeme Vás informovat o změnách a novinkách, které se týkají služeb námi poskytovaných
  3. telefon

   • v případě poruchy na zařízení instalovaném u Vás je tato komunikace nejrychlejší d. technické údaje – aby vše fungovalo, jak má
  4. při poskytování služeb internetového připojení jsme povinni se řídit zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. stejně jako všichni ostatní poskytovatelé internetového připojení.
   Tento zákon mimo jiné ukládá povinnost uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

 4. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy?

  Po celou dobu našeho vzájemného smluvního vztahu a následujících 3 roky po jeho ukončení, nebo dle platné legislativy (zákon o účetnictví, zákon o DPH, zákon o dani z příjmu).

 5. Jaká máte práva

  Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

  • Právo na přístup – můžete GeneralNet spol. s r.o. požádat o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají/ o Vás zpracováváme
  • Právo na opravu - můžete GeneralNet spol. s r.o. požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají
  • Právo na výmaz - můžete GeneralNet spol. s r.o. požádat o vymazání Vašich osobních údajů pokud dojde k některé z následujících situací:

   1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
   2. odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod k jejich zpracování.
   3. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně
   4. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
  • Právo na omezení zpracování - můžete GeneralNet spol. s r.o. požádat o, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

   1. popřel/a jste přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k tomu aby společnost GeneralNet spol. s r.o. mohla přesnost osobních údajů ověřit.
   2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
   3. společnost GeneralNet spol. s r.o. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
   4. vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti GeneralNet spol. s r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  • Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl/a společnosti GeneralNet spol. s r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  • Právo na odvolání souhlasu – máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat.
  • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů společností GeneralNet spol. s r.o.
  • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu: Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
 6. Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo nutný?

  Udělení souhlasu se zpracováním Vašich údajů pro komunikaci s námi je zcela dobrovolné.

 7. Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

  Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv písemně odvolat na adrese GeneralNet spol. s r.o. Boční 517, 783 72, Velký Týnec

 8. Poskytujeme vaše osobní údaje třetím stranám?

  Společnost GeneralNet spol. s r.o. neposkytuje Vaše osobní údaje třetím stranám mimo povinností ze zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb.